Vänsterpartiet är ett feministiskt och grönt socialistiskt parti. Under den gångna mandat­perioden har vi tillsammans med Socialdemokraterna och Mil­jöpartiet styrt Skinnskatte­bergs kommun. Det har varit en framgångsrik tid. Befolkningsutvecklingen har vänt och vi blir fler. Kommunens ekonomi är stark. Ett fram­gångsrikt förbättringsarbete har bedrivits på den tidigare krisdrabbade Klockarbergsskolan. Försko­lan är bland de bästa i landet och avgiftsfri för de med låga inkomster. Norra Västmanlands utbildningsförbund där vi ingår har startat en yrkeshögskoleut­bildning i berg­arbete. Tillsammans med andra aktörer har den nedläggningshotade Skogs­mästar­skolan räddats. Kulturskolan har blivit avgiftsfri.

Det har blivit en di­rekt expressbuss till Västerås. Ett arbete för samordning av bredband även på landsbygden har inletts. Kommunen har anslutit sig till förvaltningsområdet för finska språket. Vi har tagit emot ensamkommande flyktingbarn. Vi har ta­git initiativ till införande av rätt till heltid för alla kommunens anställda. Kommunens bostadsbestånd har förbätt­rats. En cykel- och skatepark har anlagts.

Inför mandatperioden 2014 – 2018 är vi redo att i samarbete med alla andra partier, utom Sverige­demokraterna, ta ansvar för kommunens fortsatta utveckling. Här är några av de frågor som vi vill arbeta för under den kom­mande mandatperioden.

Medborgarnas Skinnskatteberg

  • Skinnskatteberg ska vara en självständig kommun. Detta hindrar inte att vi samarbe­tar med andra kommuner. Det finns verksamheter där vi be­höver samarbeta för att samla resurserna. Det finns också verksamheter som är så styrda av statliga regler att det inte finns något ut­rymme för lo­kal politik där vi också kan samarbeta. Rent admi­nistrativa funktioner kan också vara gemensamma för flera kommuner.
  • De valda politikerna styr den kommunala verksamheten på medborgar­nas uppdrag. Vi måste utveckla metoder som gör att politiken får genom­slag i verksamheten. Poli­tikerna måste hålla bra kontroll över större inve­steringsprojekt.
  • Dialogen mellan kommunens politiker och tjänstemän och medborgarna måste ut­vecklas. Det kan handla både om direkta möten öga mot öga, ökad tillgänglighet och digitala medier.
 • Skattepengar som vi beslutat ska användas för välfärdstjänster ska inte gå till vinstdri­vande företag. Välfärdstjänster kan levereras av kommu­nen, brukar- eller personal­kooperativ och vinstfria företag. Nej till vins­ter i välfärden!

 

Bostäder

När Skinnskattebergarna nu blir fler har det blivit brist på lediga bostäder. Kom­munen måste med hjälp av allmännyttan och planering av markanvändning ta ansvar för att det blir fler bostäder. Vi bör prioritera:

 • Små och billiga lägenheter för ungdomar
 • Tillgängliga bostäder för äldre
 • Attraktivt sjönära boende

Barn och ungdomar

 • Vi får inte slå oss till ro med Klockarbergsskolans framgångar. Vi måste fortsätta för­bättra grundskolan

 

 • Genom vårt samarbete med andra kommuner ska vi verka för decentrali­serade hög­skoleut­bildningar och yrkeshögskoleutbildningar
 • Skola, förskola och fritidsverksamhet har ett särskilt ansvar för jämställd­het mellan könen. Det bör ordnas särskilda genuslektioner i skolan. Kommersialismens de­struktiva kroppsfixe­ring motarbetas. Flickor och pojkar ska uppmuntras att korsa de invanda stereotypa köns­rollsgrän­serna. Vi måste kartlägga hur det kommunala fri­tidsstödet fördelas mel­lan flickor och pojkar.

Arbete

 • Kommunen måste agera för fler arbetstillfällen, underlätta för och stärka det lokala närings­li­vet.

 

 • Kommunen måste påskynda utbyggnaden av bredband, också på lands­bygden.
 • Kommunen ska motverka enkönade arbetsplatser.
 • Som arbetsgivare ska kommunen se till att heltid är en rättighet och del­tid en möjlig­het.

Hållbarhet

 • Bilismen utgör en stor del av hotet mot klimatet. Vi måste därför göra kollektivtrafi­ken bättre. Möjligheter till pendling är också viktigt för att motverka utflyttning. Kommunen bör agera för utvidgade bussförbindel­ser med Västerås och tätare tågför­bindelser med Örebro.
 • Med alla till buds stående medel ska kommunen verka för ökad använd­ning av sol-, vind- och vattenkraft.
 • Områden som är lämpliga för vindkraft med så små konflikter som möjligt med andra intressen ska planeras.
 • Kommunens egen fordonspark ska succesivt ersättas med fordon med förnybara drivmedel som el och biogas.

Kultur

 • Skinnskatteberg ska vara ”Kulturriket i Bergslagen”. En förutsättning är civilsamhällets kulturella aktiviteter, före­ningar och institutioner. Dessa ska främjas och stödjas av kommunen.
 • Kommunens egna kulturpolitiska resurser (som biblioteket, kulturskolan och kultur­huset Kor­pen) samordnas med varandra och med civilsam­hällets resurser.
 • Biblioteket är ett nav i kulturpolitiken. Vi vill förstärka resurserna till biblioteket.

Integration och minoritetspolitik

 • Kommunen har en stor befolkning med finsk bakgrund. Många är äldre och det finns behov av särskilda boendeformer för finskspråkiga äldre. Vänsterpartiet vill verka för att detta blir verklighet.
 • Huvuddelen av folkökningen består av inflyttade från utlandet. Det gör att integrat­ionspoliti­ken får förnyad aktualitet. Viktigast är att underlätta de nyinflyttades in­träde på arbetsmark­naden. Eftersom vi ingår i en större arbetsmarknadsregion är detta en uppgift som det är lämpligt att lösa i samarbete med andra kommuner.
 • Alla tendenser till rasism och främlingsfientlighet ska bekämpas med kraft. Vänster­partiet avvisar allt samarbete med Sverigedemokraterna.

 

För utveckling och framsteg i Skinnskatteberg

Välj Vänsterpartiet!