Saxar ett debattinlägg ur VLT torsdag 7 mars 2013

Rätt till heltid kräver bra utformade tjänster

Alla som arbetar ska kunna försörja sig på sitt arbete. Men för den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt

Deltidsarbetet är vanligast i kvinnodominerade branscher.  I dag jobbar en tredjedel av kvinnorna deltid, men bara var tionde man.

Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension.

Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt. I praktiken leder detta till att den som arbetar deltid ofta bli ekonomiskt beroende av en partner.

Kvinnor dominerar dessutom de lågavlönande sektorerna. Den segregerade arbetsmarknaden ger på så sätt ett medföljande lönegap mellan kvinnor och män.

Sammantaget ger båda dessa strukturer sämre anställnings- och arbetsvillkor för kvinnor, färre utvecklingsmöjligheter, samt vidmakthåller kvinnors ekonomiska beroende.

Kvinnor fortsätter att lägga mer tid på det obetalda hemarbetet.  Exempelvis arbetar vi kvinnor sju arbetsveckor oavlönat mer under ett år än män.

Vi vet också att kvinnors arbetstid påverkas av antalet barn. Mäns arbetstid inte påverkas av detta.  Exempelvis arbetar 41 procent av mammor med barn i åldrarna 0-7 år deltid.

Omsorg av äldre anhöriga är också en växande anledning till kvinnors deltidsarbetande. Här spelar uppenbarligen traditionen en stark roll då kvinnor fortfarande förväntas ta större ansvar för hem och familj.

Vänsterpartiet arbetar för att alla som vill ska ha rätt att jobba heltid. För att det ska bli möjligt måste kommun och landsting som stora arbetsgivare för kvinnor bidra.

I Västerås har vi påbörjat arbetet med att införa önskad tjänstgöringsgrad. Inledningsvis ligger fokus på vård, omsorg och skola, men ska på sikt omfatta alla kommunens verksamheter.

För att fler ska välja att arbeta heltid när chansen ges måste också erbjudandet vara bra utformat. Vi vill undvika fler delade turer och vi måste jobba vidare med arbetsmiljö-frågorna så att fler orkar med en heltidstjänst.

Som vi redogjort är frågan om kvinnors lika lön, rätten till heltid och bra fördelning av det obetalda arbetet nyckelfrågor för att uppnå självständighet för kvinnor.

Det är komplicerade strukturer som kräver ett metodiskt arbete på flera fronter. Långsiktigt behöver vi höja statusen på de arbeten som kvinnor gör, jobba medvetet inom förskola och grundskola för att luckra upp de traditionella könsrollerna för att få pojkar och flickor att bredda sina intresse- områden.

Vi hoppas att alla inblandade aktörer, alltifrån politiskt förtroendevalda, fackliga representanter, medarbetare inom pedagogiska verksamheter till det privata näringslivet är beredda att dra sitt strå till stacken.

 
Vasiliki Tsouplaki, kommunalråd (V)

 
Linn Wegemo, ordförande  Vänsterpartiet Västerås
 
//pg