Vänsterpartiet i Skinnskatteberg hade årsmöte den 6 november 2012. Här nedan redovisas delar av det protokoll som skrevs vid tillfället.

VÄNSTERPARTIET

Skinnskatteberg

 Protokoll fört vid årsmöte 6/11 2012

1.   Fredrik Skog öppnar mötet.

 2.   Till ordförande för mötet väljs Peter Gammelgård, till sekreterare Gunlög Olsson och till justerare Jörgen  Andersson.

 3.   Utlysande av årsmötet godkänns.

 4.   Föredragningslista godkänns.

 5.   ————————————-
 Under 2011 har vi haft fyra medlemsmöten av vilka ett även var      säsongsavslutning och ett annat även julknytis samt årsmöte. Därutöver har några medlemmar haft ett planeringsmöte för en feministisk studiedag och nya  medlemmar har fått utbildning när det gäller kommunalt styre. Sedan 2010 har vi en egen hemsida som uppgraderas löpande. I förhållande till vår litenhet har vi många kommunala uppdrag.

Önskemål om rapporter från nämnder och utskott framförs.
—————————————————
6.    Den ekonomiska rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

 7.     Revisionsberättelsen läses upp, godkänns och läggs till handlingarna.

 8.       Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.     Nya styrelsen får i uppdrag att göra verksamhetsplan och budget. Inger Daimar föreslår att (v)i startar en studiecirkel om nuläge och framtid,  teori, ideologi med träffar en gång/månad. Studiecirkeln kan utöver kunskap  och insikter skapa trygghet och gemenskap bland medlemmarna. Styrelsen arrangerar den första träffen.

10.   Till ordförande för partiföreningen väljs Fredrik Skog, till sekreterare Helena Werner, till kassör Elisabeth Skog och till ledamot Jörgen Andersson med  uppdrag att befria ordförande från vissa arbetsuppgifter.

11.  Till revisor väljs Gunlög Olsson

—————————————-

13.   Inger Daimar och Gunlög Olsson väljs till valberedning.

14.   Fredrik Skog är inbjuden till Sala partiförening för att dela med sig av våra  erfarenheter nät det gäller kommunalt samarbete över partigränserna.

 15.  Ordförande Peter Gammelgård avslutar mötet och tackar för visat intresse.

 

Gunlög Olsson, sekreterare                                                                                       Jörgen Andersson, justerare