Jag citerar debattartikel ur SKL:s Veckobrev

”Bättre information gör skolvalet lättare

I dag saknas enhetlig, tydlig och lättfattlig information som gör det möjligt att jämföra olika skolor. Nu tar vi gemensamt initiativ till ett nytt system för kvalitetsjämförelser, skriver SKL, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv i en debattartikel.
SKL, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv tar nu ett unikt initiativ för att göra det enklare för Sveriges elever och föräldrar att jämföra och välja grundskola. På en webbplats kommer resultat och enkätsvar att visas från samtliga skolor. Det ger en bra grund för att komma i gång med sitt skolval.

För många föräldrar och skolelever, inte minst i storstäderna där det finns många alternativ, kan skolvalet te sig nästan omöjligt. Alla vill självklart välja den bästa skolan. Men det är svårt att värdera fakta, information och reklam från olika håll.

Många huvudmän, både kommuner och fristående skolor, har redan i dag egna system för att redovisa kvaliteten i verksamheten. En del kommuner och större friskoleföretag berättar på sina hemsidor om de sammanlagda resultaten, och hur de förändrats över tid. Men skillnaderna mellan olika skolor, som ofta kan vara betydande, redovisas inte alltid. Andra berättar i allmänna ordalag om hur de arbetar, vad de är bra på och vad de tycker är viktigt, men det kan vara svårt att bedöma hur väl de lyckas nå olika mål.

Även för den som har gott om tid och vana vid att söka information på olika webbplatser och i databaser kan det vara svårt att hitta det underlag man behöver. I Skolverkets databas Siris finns studieresultat för samtliga skolor tillgängliga, men tabellerna är inte i första hand gjorda för att underlätta jämförelser. Där finns heller inte någon koppling mellan studieresultat och andra kvalitetsmått.

I stället för en objektivt baserad information hänvisas föräldrar till mer eller mindre välgrundade omdömen från vänner och bekanta, samt reklam för olika skolor. Givetvis behöver det inte vara fel att rådfråga människor man litar på. Men bilden av en skola kan lätt snedvridas av saker som är svåra att påverka, som ett efterhängset rykte eller att skolan råkar ligga i ett område med sämre social status.

Kort sagt saknas enhetlig, tydlig och lättfattlig information som gör det möjligt att jämföra olika skolor, både inom närområdet, kommunen eller nationellt.

Därför har Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv gemensamt tagit initiativ till ett nytt system för kvalitetsjämförelser av skolor. Förslaget baseras på befintliga system som redan används i olika kommuner och hos friskolor. Vår förhoppning är att vi så snart som möjligt kan komma i gång med ett nationellt, enhetligt system som äntligen kan ge elever och föräldrar en bättre vägledning än de får i dag.

Resultaten för varje skola ska sammanställas i en databas, som ska vara lätt tillgänglig via en webbplats, där det också ska vara enkelt att se och jämföra de olika skolor man är intresserad av.

Databasen* kommer att innehålla ett antal kvalitetsmått som hämtas från offentliga uppgifter, till exempel resultat från nationella prov och betyg. Detta kombineras med svar på enkäter från föräldrar och elever.

Vi gör inte anspråk på att kunna ge en heltäckande bild, utan snarare en första vägledning. Denna bör givetvis kompletteras med att elever och föräldrar själva besöker skolor som väckt deras intresse, träffar personal och ställer ytterligare frågor.

Frågorna i enkäten utformas så att de utvärderar det uppdrag som varje skola enligt skollagen är skyldig att uppfylla. De sammanfaller därmed med de områden som Skolinspektionen granskar vid sin tillsyn. Frågorna kompletteras med nöjdhet, som ska ge ett övergripande betyg på skolan, samt i vilken grad elever och föräldrar vill rekommendera den till andra.

Under de 20 år som gått sedan skolvals- och friskolereformerna infördes har utbudet vuxit och många skolor med olika pedagogisk inriktning har vuxit fram. Därför tar vi detta initiativ för att underlätta skolvalet genom tydlig, enhetlig och relevant information om alla Sveriges grundskolor.

Håkan Sörman
vd, Sveriges Kommuner och Landsting

Gunvor Engström
Friskolornas riksförbund

Annika Lundius
Svenskt Näringsliv

 

Debattartikeln har publicerats i Svenska Dagbladet, 2013-01-29.

*OBS! Databasen har ännu inte tagits i bruk.

 


 //pg