Madelaine Rinman på tidningen Riksdag & Departement skriver:

”Regeringens tågprojekt får hård kritik

 
Riksrevisionen är mycket kritisk till regeringens arbete med vägar och järnvägar. Det råder stora brister i redovisning, planering och möjligheter till insyn för riksdagen och allmänheten.

Riksrevisionen har i en ny rapport granskat de senaste årens satsningar på järnvägar och vägar. Regeringen slarvar med användningen av skattebetalarnas pengar och i princip allting brister med regeringens sätt att hantera infrastrukturprojekt.

Allmänhetens och riksdagens möjligheter till insyn i hur projekt planeras och hur skattemedel används är mycket begränsad. Underlag, beslut och skrivelser är inte tillräckligt transparenta. Bygget av tågtunneln Västlänken, som ska gå under centrala Göteborg, har granskats. Beslutsunderlaget inför Västlänken var mycket begränsat.

I underlaget saknas det information om nödvändiga tilläggsinvesteringar som kan kosta mellan 20-35 miljarder kronor. Tågtrafiken till och från Göteborg behöver utökas rejält för att tunneln ska fylla sitt syfte och det har inte framkommit av underlaget. De totala kostnaderna för Västlänken är kraftigt underskattade och i framtiden kan det bli ännu dyrare för skattebetalarna.

Riksrevisionen skriver också att regeringen undviker att ta beslut som skulle vara effektiva för infrastrukturen men som är ”politiskt obekväma”. Dessa beslut skjuts upp på framtida beslutsfattare vilket blir ohållbart i längden. Riksrevisionen anser till exempel att regeringen inte styr prissättningen av transporter på att samhällsekonomiskt effektivt sätt. Behovet av infrastrukturåtgärder överskattas också.

Regeringen måste ta tag i problemen med dåliga beslutsunderlag och bristande revision. När det ska byggas järnvägar och vägar måste det finnas mer långsiktig ekonomisk styrning och planering. Trafikverket måste bli bättre på att ta ett helhetsgrepp över investeringar så att det misstaget med Västlänken inte upprepas.”

 
 
/pg