Ur Politiken.se


24 oktober 2012

 

LO jämför arbetares och tjänstemäns löner:

Lönegapet 10 000 kronor

I fjol var medellönen för arbetare 22 800 kronor och för tjänstemän 32 800 kronor. Lönegapet överstiger därmed för första gången 10 000 kronor, meddelar LO.

I procent räknat ökade lönerna med 4,2 procent för arbetare och 4,3 procent för tjänstemän under avtalsperioden 2010 – 2011.
Bakom promilleskillnaden i procent döljer sig dock 420 kronor i reda pengar. Det beror på att medellönen för tjänstemän är så pass mycket högre än för arbetare.
Räknat i kronor ökade lönerna för arbetare med 930 kronor och för tjänstemän med 1350 kronor under 2010 – 2011 (i genomsnitt).
LO framhäver att detta är de lägsta löneökningarna för två år som uppmätts sedan mitten av 1950-talet.
Trots historiskt låga nominella löneökningar ökade ändå reallönerna med 0,3 procent för samtliga anställda under 2010 – 2011.
Det vill säga sammantaget översteg lönehöjningarna den allmäna prisutvecklingen under avtalsperioden.
Ser man till de två åren var för sig får man dock en annan bild. 2011 var inflationen betydligt högre än 2010 – totalt 2,5 procent mätt med konsumentprisindex – och i praktiken minskade då reallönerna med en halv procentenhet. Det är första gången på 20 år som reallönerna minskar.
LO har jämfört lönerna för arbetare och tjänstemän inom 19 sektorer. Inte inom någon av dessa yrkesgrupper når arbetarnas månadslön upp till medellönen för samtliga anställda. Tjänstemännens löner däremot ligger oftast ovanför denna.
Högst löner har tjänstemän inom finans- och försäkringsverksamhet. Medellönen för dem är 43 600 kronor.
Lägst löner har arbetare inom kommunal barnomsorg; deras medellön ligger på 20 400 kronor. Närmast därefter kommer arbetare inom äldre- och handikappomsorg med 20 700 kronor.
Ytterligare en sektor där just arbetarnas medellön understiger 21 000 kronor är hotell och restaurang.
Det är i förhållande till de här gruppernas verklighet som det är relevant att redovisa löenutvecklingen i kronor, inte bara i procent.
Sedan början av 2000-talet har arbetarnas medellöner ökat med totalt 35 procent och tjänstemännens medellöner med 37 procent.
Två procentenheters skillnad låter inte så dramatiskt, menar LO, men i kronor räknat har lönegapet ökat med 3000 kronor på de tio senaste åren.
En stor del av rapporten, som för övrigt bygger på material från Statistiska Centralbyrån, handlar om kvinnolöner.
Den cyniskt lagde läsaren kan konstatera att LO härmed uppdaterar gamla sanningar: om underbetalda kvinnor – oavsett yrke – och därtill om hela yrkessektorer som är underbetalda därför att de huvudsakligen befolkas av kvinnor.
Det sistnämnda fenomenet låter sig även beskrivas med hjälp av relativlönen, som är en specifik sektors medellön uttryckt i procent av medellönen för samtliga anställda.
Vad LO påvisar är att ju större andel kvinnor som arbetar inom en viss sektor, desto lägre är dess relativlön – det vill säga desto lägre är månadslönen jämfört med det svenska genomsnittet.
Tendensen är extra tydlig bland arbetare men går igen även på tjänstemannasidan.
År 2011 var relativlönerna för arbetare lägst inom följande sex sektorer: barn- respektive äldreomsorg, landsting, skola, detaljhandel och hotell och restaurang. Det är exakt de yrken där mer än hälften av de anställda är kvinnor.
Medellönen för samtliga kvinnor var 25 900 kronor och för samtliga män 30 600 kronor år 2011; en skillnad på 4700 kronor till männens favör.
Under den avtalsperiod (2010 – 2011) som behandlas i rapporten har dock kvinnornas löner ökat mer än männens. Ökningen beror enbart på att tjänstekvinnor fått mer betalt. Bland arbetare har tvärtom männens löner stigit mer än kvinnornas.
Idag är medellönen bland kvinnliga arbetare 21 100 kronor. Manliga arbetares medellön är 24 100 kronor; en skillnad på 3000 kronor.
Bland tjänstemän är medellönen 29 300 kronor för kvinnor och 37 000 kronor för män, en skillnad på 7 700 kronor.

Unn Gustafsson

 
Källa: LO:s lönerapport år 2012