Så här sammanfattar kommunalrådet Lars Andersson det som är på gång i kommunen, en del av det som gjorts och görs:

  • Sommaren har gått, Det politiska livet har gått på lågvarv under ett antal veckor.
  • Mycken tid denna sommar har ändock ägnats åt att försöka rädda Linje 880 – direktbussen mellan Skinnskatteberg och Västerås. Beslut från kollektivtrafiknämnden har nu kommit. Landstinget är inte beredd att gå in med några medel för att möjliggöra en fortsättning för Linjen, trots att Kommunstyrelsen har sagt sig vara beredd att stå för en stor del av kostnaden. Ledningsutskottet har idag den 14 augusti diskuterat frågan. Vi var eniga över alla partigränser att försöka jobba vidare för denna fråga. Vi återkommer.
  • Förutom Linje 880:s fortsatta öde finns bl a följande ”politiska bollar” i luften som vi har att hantera under hösten: Ny Översiktsplan – arbetet i sin linda, Bredband till hela kommunen – här måste ett inriktningsbeslut tas av Kommunstyrelsen för det fortsatta arbetet, Den nya delegationsordningen skall antas av politiken och implementeras i organisationen, Näringslivsrådet skall sjösättas, En ny Folkhälsoplan skall antas och aktiviteter för att nå Folkhälsomålen skall arbetas fram, Fortsatt arbete med att förbereda en kommande Gruvnäring i Riddarhyttan finns på agendan, Fördjupat arbete med att förstärka kommunens kulturprofil är en viktig fråga, Försök med en ungdomsdialog planeras, mm mm
  • Förutom allt detta kommer hösten givetvis också att innehålla ett budgetarbete för att fastställa Budget 2013 vid novemberfullmäktigemötet

 

Se även

http://larsandersson.wordpress.com/2012/08/14/sedan-sist-och-vad-som-komma-skall/

/pg