I olika sammanhang har vi konstaterat att vi bättre behöver informera medborgarna/väljarna om vad som görs i politiken, sådant som händer genom beslut i de plitiska forum som finns i Skinnskatteberg, i lokalpolitiken, t.ex. Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och utskotten.
Det är därför vår förhoppning att också någorlunda regelbundet föra in uppgifter som kommunalrådet LarsAndersson (s) sammanställt från arbetet.

Så, här kommer lite aktuell info genom Lars Andersson:

1
Kommunstyrelsen gav i december Ledningsutskottet mandat att å kommunens vägnar svara på den remiss som Landstinget vill ha in när det gäller den kommande regionfrågan. Om någon av er händelsevis har synpunkter på detta, så bifogar jag mitt förslag till remissvar. Ett extra Ledningsutskott kommer att behandla denna fråga den 11/1 på fm.
Om du har synpunkter, kontakta gärna mig, Seija (s), Fredrik (v) eller Barbro (mp). Mitt förslag till remissvar bifogas.

2
Mitt första inlägg i år i min blogg (Lars Andersson) är ett svar på Alliansföreträdarnas insändare den 23/12 som är helt vilseledande…
Läs inlägget här: http://larsandersson.wordpress.com/
– kommentera gärna direkt i bloggen
– dela på din facebooksida

3
Rödgrönt möte – en påminnelse
Vi träffas onsdagen den 11 januari kl 18.30 – 21.00 i Sammanträdesrummet på Kommunhuset. Vi träffas för att diskutera långsiktiga mål och visioner för vår politik här i Skinnskatteberg.
Dessa diskussioner kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med vår översiktsplan. Det är viktigt att den rödgröna politiken kommer att färga av sig i kommande Översiktsplan.
Översiktsplanen kan också bli ett bra verktyg inför framtiden.

Med vänlig hälsning
Lars Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande
– kulturriket i Bergslagen
Telefon: 0222-45193 Mobil: 076-7857924

Peter Gammelgård har modererat inlägget
Läs mer nedan: Remissvaret

Lars Anderssons remissvar:

Förslag till yttrande angående Region Mälardalen, (remissupplaga 6 dec 2011)

 Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg är positiv till att landstingen i Södermanland, Örebro och Västmanlands län ansöker om att slås ihop till en regionkommun år 2015. De tre länen som nu ansöker om att bilda en region har flera förutsättningar på plats enligt Ansvarskommitténs tankegångar; rimlig befolkning, ett universitet och ett universitetssjukhus. Skinnskattebergs kommun delar skrivelsens syn på de övergripande motiven för en regionbildning. 
Några kommentarer till materialet:

 Särskilt kan påpekas det långt drivna samarbetet mellan de tre länstrafikhuvudmännen, då kollektivtrafiken är ett av de två kraftigaste motiven till de större regionerna. Det kan dock i sammanhanget poängteras att det snabbt framskridande arbetet med att förvandla Mälardalen till en sammanhållen arbetsmarknadsregion, tyvärr har gjort halt vid Nordvästra Västmanland. Vi har varit och är fortfarande en liten funktionell arbetsmarknadsregion bestående enbart av de små kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Där behöver krafttag tas för att förändra denna väl så viktiga funktionella regionindelning.

Den direktbusslinje mellan Skinnskatteberg och Västerås, som på prov kommer att köras med tre dubbelturer per vardag under våren 2012 är ett litet men viktigt steg att införliva vår lilla arbetsmarknadsregion i nordvästra Västmanland med Mälardalens arbetsmarknadsregion.

Under avd Dagens organisation- och samarbetsmönster i remissmaterialet nämns fordonsklustret i Mälardalen och även Robotdalen, medan gruvnäringen nämns i förbigående och stål- och hårdmetallindustrin inte alls – möjligen för att dessa oerhört viktiga näringar nu och i framtiden finns i nordvästra Västmanland och anknyter till framförallt övriga delar av Bergslagen – utanför den tänkta regionen. De framtida planerna på en nystart av gruvnäringen i Bergslagen kommer att kräva samarbete över regiongränsen. Här är det viktigt att infrastrukturfrågor och kompetensfrågor inte faller mellan stolarna om nu Dalarna inte kommer att tillhöra Mälardalsregionen.

 I Skinnskattebergs kommun finns en filial till Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, – Skogsmästarskolan. Även när det gäller samarbete kring utbildningsfrågor vill Skinnskattebergs kommun därför understryka vikten av öppenhet och samarbete över regiongränserna.

 Skinnskattebergs kommun delar de positiva förhoppningarna om effekter för demokratin. Framförallt är det en demokratisk vinst om det på en relevant nivå finns politiska företrädare att utkräva ansvar av. Detta oavsett om vi talar regional kollektivtrafik, infrastrukturplanering eller den specialiserade hälso- och sjukvårdens fördelning så finns det idag ingen nivå som kan greppa det ansvar allt fler medborgare förväntar demokratin ska ta. Under den fortsatta processen är det dock viktigt att säkerställa att den framtida regionens alla geografiska delar får inflytande i ett regionparlament.

 Förhoppningsvis kommer statliga myndigheters geografiska områden att sammanfalla med de nya regionkommunerna, det skulle underlätta samarbete och utveckling i regionerna.

 De kommunalekonomiska effekterna är inte tillräckligt utredda och beskrivna för att kommunen ska kunna yttra sig om dem. En kommunal skattehöjning till följd av regionbildning måste så långt som möjligt undvikas.

 Av de modeller för kommunal samverkan som beskrivs i utredningens bilaga förordar Skinnskattebergs kommun kombinationsmodellen där kommunerna organiseras i ett gemensamt regionalt kommunförbund med gemensamma beredningar.

 Lars Andersson

KS-ordförande Skinnskatteberg.