Sverige är inte bara Stockholm.
Vänsterpartiet vill driva på för en politik som tar tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i hela landet. Därför lanserar vi nu vårt handlingsprogram för att hålla ihop Sverige.

 Staten har huvudansvaret för att garantera likvärdiga förutsättningar i hela landet. Att upprätthålla god kvalitet i välfärden är en grundförutsättning för annan service och arbetstillfällen ska stanna kvar och utvecklas på orten. Därför är våra krav på ökade statsbidrag till kommuner och landsting också en viktig regionalpolitisk fråga.

Vänsterpartiet menar att all infrastruktur ska finansieras av staten. Vi avvisar alla slags avregleringar av post, järnväg, apotek och försäljning av våra gemensamma bolag. Vi anser att man inom rikspolitiken ska ta ansvar för att hela landet ska ha en garanterad grundläggande service och infrastruktur. Därför är vi kritiska till systemet med kommunal medfinansiering av infrastrukturinvesteringar.

I vårt handlingsprogram för att hålla ihop Sverige tar vi ett helhetsgrepp för en rättvis regionalpolitik. Bland förslagen märks:

1. Högre utjämningsgrad i skattesystemet. Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar till bra vård, omsorg och skola utan vinstintressen.

2. Stora satsningar på infrastruktur i hela landet. Det handlar bl.a. om nya järnvägar, men också ett kraftigt ökat banunderhåll. Vi vill även satsa stort på utveckling av kollektivtrafiken i landsbygd.

3. Vi vill öka bostadsbyggandet i landsbygden. Genom ett investeringsstöd på 1,4 miljarder skapas nyproduktion av hyresrätter, men vi tillskjuter också ytterligare medel till renovering och energieffektivistivisering.

4. Jobb skapas genom satsningar på gröna näringar som t.ex. förädling av skogsråvara. Vi vill förstärka småföretagen, ge möjlighet till statligt riskkapital, och ta bort ansvaret av sjuklönekostnader för småföretag.

5. Vi vill satsa på besöksnäringen, bland annat ekoturism. Vi avsätter 50 miljoner kronor till gemensamt arbete för att skapa en positiv bild av hela Sverige.

6. Landsbygden behöver banker med lokal närvaro, stor personkännedom och samhällsengagemang. Vi driver frågan om ytterligare sparbanksetableringar och en lagändring som tillåter egenkapitalbevis.

7. Vi vill att det ska finnas minst ett lokalt servicekontor i varje kommun. Där ska vi samordna statlig, kommunal och privat service på ett enda ställe.

8. Vi arbetar för ett resursfördelningssystem som säkrar de regionala högskolornas utveckling. Vi vill särskilt värna högskolornas distansutbildning.

9. Vi vill stärka den lokala privata servicen. Vi menar att regeringen bör ta initiativ till en samorganisation för de små landsbygdsbutikerna som skulle ge möjlighet till storinköpsrabatter.

10. Vi föreslår ett särskilt stöd på 50 miljoner kronor per år för att trygga tillgängligheten för grundläggande kommersiell service i landsbygd, t.ex. till mackar.

Detta är bara en liten del av de förslag som vi har tagit fram för att säkra ett sammanhållet Sverige. Om vi vinner valet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är det Vänsterpartiets ambition att driva på för en sådan utveckling. Ett rödgrönt Sverige ska leva hela vägen från Treriksröset till Smygehuk.

Anki Ahlsten

Partisekreterare för Vänsterpartiet
 
Emil Lindahl Persson
————————–
Vänsterpartiet
Politisk sekreterare till partisekreterarfunktionen
Tel: 08-617 51 06, 0730-496 300
Twitter: emilp