Partiledarna för S, V och MP presenterade idag ett rödgrönt besked om Vård när du behöver. Det rör den helhetsöverenskommelse om hälso- och sjukvårdspolitiken som partierna presenterade i Almedalen http://www.rodgron.se/files/2010/07/vard_rapport2.pdf och som förhandlats fram i samarbetsgruppen för välfärd och rättvisa. Dessutom görs ett antal preciseringar. Se nedan.

Rödgrönt besked: Vård när du behöver
Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i vården? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i skola, sjukvård och omsorg minskat med 24 000 personer. Vi rödgröna kommer att satsa minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden för att behålla personal och anställa fler så att kvaliteten höjas. Därutöver föreslår vi nu en särskild riktad satsning på en miljard kronor till sjukvården 2011 för att människor ska kunna få vård när de behöver. Det gör vi i stället för att sänka skatterna. Miljarden gör dessa förbättringar av sjukvården möjliga:
Patientkontrakt från kontakt till genomförd behandling.
Regeringen har misslyckats med att korta vårdköerna. Vi behöver därför förändra politiken för tillgänglighet. Kömiljarden ska vidareutvecklas för att användas till att korta vårdens verkliga köer. Vi föreslår ett patientkontrakt som omfattar hela kedjan från kontakt till genomförd behandling. Kontraktet är en vårdgaranti som för patienten säkrar en kort sammanlagd tid för undersökning och behandling.
Hemläkarbilar – sjukvården kommer hem till patienter som behöver.
För barnfamiljer och äldre kan det i många lägen vara bättre att få besök av en hemläkarbil än att ta sig till akuten och vänta länge bland andra sjuka. Äldre som inte klarar att ta sig till vården hänvisas till ambulans och akutmottagningar enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig till vården. Det är också en effektivisering av akutsjukvården om patienter med lättare sjukdomar inte förlänger köerna på akutmottagningarna.
Tillgång till akutsjukvård.
Många människor med lättare sjukdomar söker sig till akutmottagningarna. Där får de vänta länge och fyller väntrummen. Närakuter med tillgång till röntgen och specialistvård och liknande lösningar kan avlasta de stora sjukhusen och ge bättre tillgänglighet för patienter med lättare men akuta besvär. På vissa orter är fler vårdcentraler som är öppna kvällar och helger ett alternativ.
Bygg ut läkarutbildningen, i ett första steg med 50 platser.
I många delar av Sverige är det brist på allmänläkare inom primärvården. Brist på läkare ger sämre och dyrare sjukvård med ökade väntetider. Vi vill lösa bristen genom att bygga ut läkarutbildningen och verka för fler ST-tjänster
Vård efter behov – inte efter inkomst.
Behoven ska styra vården. Nu är det tillåtet att köpa sig förbi kön i vår gemensamt finansierade sjukvård. Den som har råd får köpa vård av bättre kvalitet. Det vill vi ändra. Försäkringspatienter ska inte få gå före vårdkön.
Medborgarna ska välja – inte vårdföretagen.
De borgerliga tillåter vårdföretag att etablera sig där det är mest lönsamt i stället för där behoven finns. När marknaden styr blir vården ojämlik. Vi föreslår i stället en ny lag om medborgarnas valfrihet i vård och omsorg utformas.
Ingen utförsäljning av universitets- och regionsjukhus.
De borgerliga tillåter att våra viktigaste sjukhus privatiseras eller styckas. Men de är navet i svensk sjukvård med den mest avancerade vården och ansvar för forskning och utbildning. De ska inte säljas ut.
Bättre vård till de mest sjuka.
Många svårt sjuka, till exempel äldre slussas fram och tillbaka mellan kommun och landsting. Vi vill därför samla huvudmannaskapet för både hemsjukvård och äldreomsorg hos kommunen. Multisjuka äldre ska få en personlig läkare med helhetsansvar. Den personliga läkaren ska även göra regelbundna läkemedelsgenomgångar för att förhindra felmedicinering. Vi vill bygga upp ett system för direktinläggning av äldre för att så få som möjligt ska tvingas vänta på akuten.

http://www.rodgron.se/nyheter/rodgront-besked-vard-nar-du-behover/

Sofia Johansson
politisk samordnare

Vänsterpartiet Riksdagen
08-786 62 76, 0739-06 12 21