Fyra rödgröna klimatreformer

Vi rödgröna vill se ett Sverige som tar täten i klimatomställningen och kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. Vi har kunskaperna, vi har tekniken, och vi vet att det är dyrare att vara passiv än att agera. Dessutom finns engagemanget. Många människor och företag tar ett stort ansvar för klimatet i sin vardag. Trots det går utvecklingen för långsamt – inte minst för att regeringen inte tar sitt ansvar för att driva på utvecklingen.

Vi vill genomföra investeringar i infrastruktur, bostäder och förnybar energi som underlättar för människor och företag att göra klimatsmarta val samtidigt som vi skapar nya jobb. För att stimulera lokala klimatinvesteringar vill vi starta ett nytt Klimatinvesteringsprogram och införa en möjlighet till nettomätning av el för småskaliga producenter. Vi tror att en sådan reform skulle kunna ge Sverige många tusen nya elproducenter. Vi vill uppmuntra fastighetsägare och småhusägare att göra klimatinvesteringar genom att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta hyreshus och skolor samt införa en klimatbonus för villaägare. Vi vill investera i ökad produktion och distribution av biogas.

Vi rödgröna har högre ambitioner för klimatpolitiken än den borgerliga regeringen. Vi har vågat presentera förslag om tuffare klimatmål, större klimatinvesteringar och skarpare styrmedel som gör det mer lönsamt att göra klimatvänliga val för både företag och medborgare. Genom att göra dessa insatser bygger vi för framtiden samtidigt som vi skapar ett stort antal arbetstillfällen.
Idag presenterar vi fyra förslag för klimatomställning som vi rödgröna vill genomföra under nästa mandatperiod.

Effektiva klimatinvesteringar med nytt investeringsprogram
Vi vill göra en nystart för Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, företag och andra aktörer ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik. Vi föreslår att 600 miljoner avsätts till Klimp över perioden 2011-2012. Programmet ska bidra till ökad klimateffektivitet och utveckling av ny, grön teknik samt gå till de samhällsekonomiskt mest lönsamma projekten. En av den borgerliga regeringens första åtgärder var att ta bort det framgångsrika klimat­investeringsprogrammet. Detta trots att programmet enligt utvärderingar har lett till mindre utsläpp och nya gröna jobb. Klimpen och det tidigare lokala investeringsprogrammet LIP minskade utsläppen av växthusgaser med över två miljoner ton årligen – motsvarande över två procent av de samlade utsläppen i hela landet.

Fler småskaliga elproducenter med nettomätning
Vi vill bjuda in fler människor att delta i omställningen av samhället. Vi vill stötta småskaliga elproducenters möjligheter att leverera och sälja miljövänlig el på elnätet. Fler småskaliga elproducenter runt om i landet ger, förutom miljövinsterna, mindre sårbarhet samtidigt som fler blir delaktiga i klimatomställningen.

Runt om i Sverige finns redan idag småskaliga elproducenter. Ett köpcentrum som försett taket med solceller för att göra en miljöinsats eller bönder som byggt ett vindkraftverk för att försörja gården med miljövänlig energi och samtidigt minska sina elkostnader är bara två exempel. Problemet är att det är dyrt och komplicerat att sälja sin el via elnätet. Reglerna kring anslutning till elnätet är anpassat till stora anläggningar som producerar stora volymer.

Det snabbaste och mest effektiva sättet att öka intresset för egenproducerad el är att ge alla mindre elleverantörer rätt att sälja el till nätet genom nettomätning. Nettomätning innebär att den småskaliga elproducenten får kvitta den överskottsel som levereras ut på elnätet vid hög elproduktion mot den el som köps in när den egna produktionen är låg. Nettomätningen möjliggör för elproducenten att använda elnätet som ett energilager och därigenom jämna ut variationer i sin egen elproduktion.

En nationell biogasstrategi
Alltfler väljer att köra sin bil på biogas. För att hålla i den positiva utvecklingen krävs att antalet biogasmackar ökar så att det finns ett nät av stationer över hela landet och så att den som kör en biogasbil kan tanka i de större orterna. Vi vill investera i ökad produktion och distribution av biogas. I dag utnyttjas inte biogasens fulla potential. Över hälften av den biogas som utvinns i Sverige används för uppvärmning. Cirka 15 procent gör ingen nytta alls utan facklas, alltså brinner, bort. Endast en fjärdedel av biogasproduktionen används där den gör störst klimatnytta, det vill säga för att ersätta fossila fordonsdrivmedel. År 2008 var det mindre än 20 procent av allt matavfall som samlades in och rötades. Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades, skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin – årsförbrukningen för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.

För att bättre utnyttja biogasen krävs att hela kedjan med produktion, uppgradering till fordonsdrivmedel, distribution och fordon fungerar. Vi vill ge Energimyndigheten ett huvudansvar för att i samarbete med Trafikverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket arbeta för att öka biogasandelen av fordonsdrivmedlen kort- och långsiktigt.

Vi vill också investera i ökad produktion och distribution av biogas genom en palett av åtgärder som riktar sig till en rad olika aktörer:
– Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) möjliggör för kommuner och företag kan söka stöd för produktion, distribution och uppgradering till fordonsdrivmedel.
– Stöd till biogaspumpar. Vi vill satsa 30 miljoner kronor per år på stöd för utbyggnad av biogas. Ersättningen ska möjliggöra utbyggnad av biogaspumpar på fler tankstationer. Samtidigt anslår vi 100 miljoner 2011-2012 till stöd för kommersiell service i glesbygd, bland annat för att trygga tillgången till tankstationer.
– Stöd för konvertering till biogas för de bilägare som vill konvertera sin bensinbil till exempelvis biogas. Totalt vill vi satsa 50 miljoner kronor på detta 2011-2012.

Ett klimatsmart ROT-avdrag för villor, flerfamiljshus och skolor
Vi rödgröna vill utveckla och bygga ut det nuvarande ROT-avdraget så att det blir mer klimatsmart, rättvist och ger fler jobb. Vårt ROT-avdrag leder till förbättrade boendemiljöer och skolmiljöer och till att fler kan renovera, bygga om och effektivisera sin energianvändning. Sammanlagt bedöms det nya stödet skapa omkring 15 000 fler jobb.

Vi föreslår ett utvidgat ROT-avdrag utformat enligt följande. Nuvarande ROT-avdrag kvarstår i sin nuvarande konstruktion. Det befintliga ROT-avdraget  utökas med en extra klimatbonus för att främja ROT-arbeten med en klimatprofil. Bonusen ska uppgå till 10 000 kronor per fastighet utöver det befintliga ROT-avdraget. Bonusen ska utgå för ändamål som rekommenderas i fastighetens energideklaration.

Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus införs om 1,5 miljarder kronor 2011 och 2,5 miljarder kronor 2012. Det finns stora renoveringsbehov i flerfamiljshusen – inte minst i miljonprogrammen. Eftersom många av flerfamiljshusen är byggda under en kort period sammanfaller behoven av upprustning av hundratusentals lägenheter i tiden. Ett ROT-stöd utgår förutsatt att renoveringen leder till minst 30 procent minskad energianvändning. Med ett sådant stöd skulle uppemot 50 000 lägenheter i flerfamiljshus – hyreshus och bostadsrättsföreningar – kunna totalrenoveras per år. Stödet utgår till flerfamiljshus som totalrenoveras – förutsatt att renoveringen leder till minst 30 procent i minskad energianvändning. Stödet utgår till 50 procent av arbetskostnaden upp till ett tak om 100 000 kronor per lägenhet (det vill säga 50 000 kronor per lägenhet i stöd).

En ny skol-ROT för att rusta upp skolans lokaler om 200 miljoner kronor 2011 och 400 miljoner kronor 2012. Avdraget ger skolorna maximalt 50 procent av arbetskostnaderna tillbaka. För att få ta del av avdraget krävs att renoveringarna minskar energi­användningen med 30 procent. Det motsvarar samma regelverk som omfattar totalrenoveringar av flerfamiljshus.

Sofia Johansson
politisk samordnare

Vänsterpartiet Riksdagen
08-786 62 76, 0739-06 12 21