Den rödgröna uppgörelsen om biståndspolitiken finns nu presenterad.
En hållbar värld kräver en rödgrön regering i Sverige

För oss rödgröna slutar inte arbetet för fler jobb, rättvisa, jämställdhet och ett hållbart samhälle vid Sveriges gränser. En rättvis värld är möjlig. En rödgrön regering kommer att föra en ambitiös utvecklingspolitik grundad i solidaritet med världens fattiga, hungriga och förtryckta.

Vi tror på biståndets möjligheter att förändra. En rödgrön utvecklingspolitik kommer att sätta fattigdomsbekämpningen i centrum. Arbetet för att uppnå FN:s millenniemål kommer att vara centralt för oss. De åtta målen är ett löfte som världens makthavare gett om att kraftigt minska bland annat hungern, mödradödligheten och fattigdomen till 2015.

Ska millenniemålen uppnås behöver stora insatser göras. Vi rödgröna vill att Sverige ska vara ett föregångsland och avsätta minst 1 procent av BNI i bistånd. Detta till skillnad från den borgerliga alliansen som har övergivit målet. Sverige ska också vara pådrivande för att andra länder ska höja sitt bistånd upp till FN:s mål på 0,7 procent av BNI.

Under den borgerliga regeringen har en allt större del av biståndsbudgeten använts till annat, exempelvis flyktingmottagande och skuldavskrivningar. Vi vill minska dessa avräkningar och skärpa det internationella regelverket för vad som får räknas som bistånd

Alla politikområden måste sträva åt samma håll för att skapa en hållbar global utveckling. Enbart bistånd räcker inte. Det krävs också fler jobb, rättvisa handelsregler, en minskad vapenhandel, avveckling av jordbrukssubventioner och en reformering av internationella finansiella institutioner. I samverkan med andra politikområden är biståndet en stark kraft för utveckling. Sverige gjorde sig till föregångsland genom att anta politiken för hållbar global utveckling 2003. Vi vill fortsätta utveckla och stärka denna politik.

Konflikter och krig orsakar fattigdom och hindrar utveckling. Vi vill därför stärka Sveriges kapacitet gällande medling, konflikthantering och förebyggande fredsarbete. En rödgrön regering kommer inte använda biståndsmedel till militära insatser.

Kvinnors rättigheter är en nyckel till utveckling. Könsdiskriminering är en av orsakerna till fattigdom. Förtrycket av HBT-personer är omfattande i världen. För oss rödgröna är rätten till sin egen kropp och sexualitet grundläggande mänskliga rättigheter. Vi kommer att prioritera arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och under mandatperioden öka andelen bi- och multilateralt bistånd till SRHR-relaterad verksamhet med en inriktning mot 10 procent. Vi kommer att ta fram en handlingsplan för HBT-frågor i utvecklingssamarbetet.

Klimatförändringarna drabbar de redan fattiga hårdast. En rödgrön regering kommer att verka internationellt för att få till stånd nya medel och finansieringsformer för internationella klimatåtgärder. Resurser kan exempelvis komma från en global handel med utsläppsrätter och/eller internationella avgifter på utsläpp från flyg och sjöfart. För att stärka finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder vill vi anslå 250 miljoner kronor år 2012, utöver vad regeringen har föreslagit. För oss är det otänkbart att finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder går ut över fattigdomsbekämpning.

Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är grundläggande i utvecklingssamarbetet. Politiska rättigheter går hand i hand med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det civila samhället, inte minst organisationer som driver demokrati- och mänskliga rättighetsfrågor, är viktig.

Ett bistånd av hög kvalitet förutsätter en debatt där en mångfald av röster kan göra sig hörda för främjandet av respekten för mänskliga rättigheter. Deras arbete ska bättre uppmärksammas. Vi vill ge ökade resurser till de enskilda organisationernas arbete med information och opinionsbildning om utvecklingsfrågor. Egeninsatsen på informationsverksamheten ska avskaffas och egeninsatsen för biståndsprojekt ska inte öka jämfört med idag.

Det partinära stödet ska fortsatt bidra till utvecklingen av demokratiska partier. Vi kommer aktivt att stödja möjligheterna till facklig organisering i världen. Svenskt bistånd måste bidra till att stärka demokratiska institutioner och motverka korruption. Vi vill istället fokusera på höga resultatkrav och nolltolerans mot fusk. För oss är fokus att höja biståndets kvalitet.

För oss är utgångspunkten solidaritet, ett gemensamt och globalt arbete för en rättvis, jämställd och hållbar värld. Då krävs att Sverige byter till en rödgrön regering och en ny utvecklingspolitik. Det kan vi göra 19 september!

Urban Ahlinn (S), Hans Linde (V) och Bodil Ceballos (MP)

Sofia Johansson
politisk samordnare

Vänsterpartiet Riksdagen
08-786 62 76, 0739-06 12 21

http://www.newsmill.se/node/26990