Kommentar från Ylva Johansson, Socialdemokraterna, Gunvor G Ericson, Miljöpartiet, och Elina Linna, Vänsterpartiet, angående Torbjörn Tännsjös artikel på DN debatt måndag 9/8:

 En rödgrön regering är beredd att tillsätta en ny transplantationsutredning

Genom transplantation av organ kan svårt sjuka människor räddas till ett nytt liv. Men antalet donatorer räcker inte till och utvecklingen går just nu åt fel håll. Totalt väntade 739 personer på ett nytt organ den 1 april 2010. Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. Bristen på organ och vävnader är stor och det är därför viktigt att fler människor än i dag tar ställning till om man är positiv till organdonation eller inte. Som en följd av bristen på organ avlider många innan de får möjlighet att bli transplanterade.
 
En majoritet av svenska folket har i olika undersökningar svarat ja på frågan om de kan tänka sig att donera organ efter sin död. Många av dem som är positiva har dock inte anmält det till Donationsregistret. Inom sjukvården har olika frågor ställts kring vad som bör gälla vid organdonation och vård av döende patienter.

Eventuella förändringar av nuvarande lagstiftning och hantering måste dock föregås av grundliga överväganden. En rödgrön regering kommer att ta initiativ till en översyn av nuvarande regler och hantering för att ta fram förslag om hur fler organ ska kunna doneras. Frågan inrymmer en rad olika etiska överväganden. Vi avvisar dock redan nu förslag som kan uppfattas som en öppning för handel med organ.

Ett förslag som bör övervägas är hur fler personer skall ta ställning till organdonation. Det bör också undersökas om sjukvården ska kunna få titta i donationsregistret redan innan patienten avlidit för att kunna göra förberedelser för organdonation. Det bör vidare prövas om sjukvården under en begränsad tid ska få fortsätta intensivvården även när hoppet att rädda patientens liv är ute om det innebär att man kan tillgodose en patients önskan att donera organ. Även andra frågor kan behöva belysas.

http://www.rodgron.se/bloggen/en-rodgron-regering-ar-beredd-att-tillsatta-en-ny-transplantationsutredning/

Sofia Johansson
politisk samordnare

Vänsterpartiet Riksdagen
08-786 62 76, 0739-06 12 21